MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14 /2012
Dyrektora MOPS w Głownie

 

 

 

Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1) Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podstawowym dokumentem regulującym zasady wewnętrznej organizacji oraz określającym strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych.

2) Organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określone są w Regulaminie Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

3) Szczegółowe warunki wynagradzania pracowników oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

4) Zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.

2) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

II. Zasady organizacji pracy Ośrodka
Podstawa prawna działalności

§ 3

Ośrodek działa na podstawie:

1) Uchwały Nr XIII/53/90 Miejskiej Rady Narodowej w Głownie z dnia 25 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

2) Zarządzenia Nr 5/90 Naczelnika Miasta Głowna z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

3) Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

4) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej.

5) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

6) Innych ustaw i uchwał określających zadania z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania realizowane przez Ośrodek.

§ 4

Ośrodek ma siedzibę w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

§ 5

Ośrodek obejmuje swą działalnością obszar administracyjny Miasta Głowna.

§ 6

1) Zasady organizacji Pracy regulują przepisy wewnętrzne wydawanew formie:

a) Zarządzeń Dyrektora,
b) Poleceń służbowych,
c) Informacji wewnętrznych.

2) Zarządzenia są zbiorami przepisów regulujących sprawy porządkowe.

3) Rejestr zarządzeń Dyrektora prowadzi St. Inspektor d/s Osobowych i Sekretariatu.

4) Polecenia służbowe regulują sprawy porządkowe w zakresie danego stanowiska pracy.

5) Informacje wewnętrzne regulują sprawy informacyjne pomiędzy Dyrektorem, a pozostałymi pracownikami Ośrodka.

III. Zasady Kierowania Ośrodkiem

§ 7

1) Dyrektor kieruje Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2) Dyrektor wykonuje swoje zadania poprzez podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, a w szczególności w zakresie:

- rocznych planów Ośrodka, zwłaszcza finansowych,
- wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących wewnętrzną organizację i tryb działania Ośrodka,
- zasad polityki kadrowej i płacowej Ośrodka.

3) Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące dokumenty:

- zarządzenia wewnętrzne,
- roczne plany finansowe, sprawozdania finansowe Ośrodka,
- decyzje w sprawach osobowych, płacowych,
- dokumenty w sprawach o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka,
- inne dokumenty określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

4) Główny Księgowy prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny. Ma prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swego działania za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Dyrektora.

5) W celu zapewnienia prawidłowego kierowania oraz sprawnej realizacji funkcji, zadań Ośrodka Dyrektor tworzy lub likwiduje odpowiednie komórki organizacyjneprzy pomocy których kieruje pracą Ośrodka.

6) Komórkami organizacyjnymi Ośrodka są:

a) działy
b) samodzielne stanowiska pracy

7) Każda komórka organizacyjna działa na podstawie i w granicach ustalonego dla niej w niniejszym Regulaminie zakresu działania.

8) Zakresy czynności pracowników są opracowywane przez Dyrektora.

9) Poszczególne komórki organizacyjne są zobowiązane do wzajemnej współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

10) Podporządkowanie komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny Ośrodka, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

IV. Dokonywanie ocen kwalifikacji pracowników

§ 8

1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

1) Główny Księgowy,
2) Inspektor d/s księgowości,
3) Podinspektor,
4) St. specjalista d/s realizacji św. rodzinnych,
5) Inspektor d/s realizacji świadczeń rodzinnych,
6) Inspektor d/s realizacji świadczeń,
7) St. Inspektor d/s osobowych i sekretariatu,
8) Radca prawny,
9) Administrator.

2. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata.

3. Okresowych ocen kwalifikacyjnych dokonują bezpośredni przełożeni pracowników, o których mowa w ust. 1.

4. Ocenę na piśmie włącza się do akt osobowych ocenianego.

5. Od okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikowi służy odwołanie w ciągu 7 dni od jej doręczenia do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

6. Po doręczeniu pracownikowi ujemnej oceny kwalifikacyjnej potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem.

7. Szczegółowe zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnej pracowników określa zarządzenie Nr 9/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników z dnia 30.07.2009r.

V. Struktura organizacyjna

§ 9

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor

2) Główny Księgowy

3) Dział księgowości

- Inspektor d/s księgowości
- Podinspektor

4) Dział świadczeń

- Podinspektor d/s realizacji świadczeń

5) Dział świadczeń rodzinnych

- Inspektor d/s realizacji świadczeń rodzinnych
- St. specjalista d/s realizacji świadczeń rodzinnych

6) Dział pracy socjalnej

- Specjalista pracy socjalnej
- Specjalista pracy socjalnej
- Starszy pracownik socjalny
- Pracownik socjalny
- Pracownik socjalny
- Pracownik socjalny
- Pracownik socjalny
- Pracownik socjalny
- Starszy specjalista pracy z rodziną

7) Stanowisko d/s osobowych i sekretariatu – St. inspektor ds. osobowych i sekretariatu

8) Stanowisko d/s obsługi prawnej – radca prawny

9) Administrator

10) Pomoc administracyjna

Liczbę stanowisk pracy i plan obsad etatowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Ośrodka.

Komórki organizacyjne wymienione w pkt 2,6,7,8,9,10 podporządkowane są bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Komórki organizacyjne wymienione w pkt 3,4,5 podporządkowane są bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

VI. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora oraz pracowników Ośrodka

§ 10

1.Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

1) opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
2) kierowanie podległymi pracownikami, zapewnienie prawidłowej organizacji pracy
3) planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy,
4) koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników w zakresie związanym z wykonywaniem przydzielonych im zadań,
5) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników,
6) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) zawieranie umów cywilnoprawnych,
8) zarządzanie powierzoną częścią majątku państwowego i gminnego, administrowanie lokalami biurowymi Ośrodka,
9) organizowanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych i remontowych w Ośrodku,
10) zabezpieczenie mienia Ośrodka,
11) programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
12) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
13) kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
14) określanie zakresu obowiązków i uprawnień poszczególnych komórek organizacyjnych i kontrolowanie ich działalności,
15) nadzorowanie i przestrzeganie realizacji przepisów w zakresie bhp i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
16) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
17) współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
18) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacji pracowników wymienionych w § 8 ust.1 pkt 1,7,8 i 9.

2. Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) ustalanie potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Głowna oraz wykonywanie innych zadań na podstawie odrębnych upoważnień Burmistrza i pełnomocnictw.

3. Do podstawowych obowiązków pracowników należy:

1) rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie obowiązków,
2) przestrzeganie ustalonego w Ośrodku czasu pracy i porządku,
3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
5) właściwy stosunek do mienia Ośrodka,
6) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
7) przestrzeganie Regulaminu Pracy
8) pogłębianie wiedzy fachowej i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,

4. Pracownikowi nie wolno, poprzez wykorzystanie swojego stanowiska lub uzyskanych w związku z pracą informacji, przysparzać lub starać się o przysporzenie sobie, rodzinie lub innym osobom jakichkolwiek korzyści.

5. Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i służbową.

6.Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka wynikają z umowy o pracę, Kodeksu pracy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

VII. Główny Księgowy

§ 11

Do zadań realizowanych przez Głównego księgowego należy:

1) Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji oraz wprowadzanie do obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

2) Sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

3) Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych: faktur, rachunków, not i zestawień skierowanych do działu księgowości.

4) Dekretowanie w/w dokumentów oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości (prowadzenie syntetyki i analityki księgowej do całości operacji finansowych), w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

5) Uzgadnianie sald na kontach analitycznych z ewidencją syntetyczną.

6) Bieżąca analiza kosztów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w porównaniu z kosztami planowanymi oraz z kosztami w ubiegłych okresach.

7) Opracowywanie analiz gospodarki finansowej jednostki oraz wniosków wynikających z tych analiz.

8) Kontrola wyciągów bankowych i sald rachunków bankowych jednostki oraz kontrola obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych, sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania.

9) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów budżetowych oraz półrocznych i rocznych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Ośrodka

10) Sporządzanie rocznego bilansu Ośrodka.

11) Opracowywanie projektu budżetu Ośrodka.

12) Opracowywanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji oraz bieżąca aktualizacja.

13) Bieżąca analiza dochodów i dotacji.

14) Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych i wartości niematerialnych.

15) Naliczanie umorzenia środków trwałych.

16) Sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych.

17) Obowiązki z zakresu inwentaryzacji składników majątkowych.

- wnioskowanie przeprowadzenia inwentaryzacji,
- wycena i ustalanie wartości spisowych składników oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
- zaopiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic pod względem formalno-rachunkowym,
- ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeń,

18) Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i 6.

VIII. Dział Księgowości

§ 12

Do zadań realizowanych przez Dział Księgowości należy:

1) Sporządzanie listy płac dla pracowników jednostki, list innych wypłat związanych z zatrudnieniem pracowników.

2) Sporządzanie ogólnych zestawień list płac i potrąceń (rozliczenie z pracownikami w zakresie wynagrodzeń - PZU, składki branżowe, pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, itp.).

3) Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i kart chorobowych.

4) Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wymaganych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników etatowych oraz rozliczeń składek ZUS za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, w szczególności:

- zgłaszanie do ubezpieczenia oraz ich wyrejestrowanie,
- naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, oraz fundusz pracy pracowników Ośrodka,
- sporządzanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
- odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej, naliczonych przez Dział Świadczeń i Dział Świadczeń Rodzinnych,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji - sporządzanie deklaracji rozliczeniowej
- sporządzanie raportów imiennych pracowników ubezpieczonych i podopiecznych oraz ich przekazywanie zainteresowanym,
- opracowywanie wniosków emerytalno - rentowych dla ZUS pracownikom Ośrodka druków ZUS RP-7 itp.,
- sporządzanie innych dokumentów i rozliczeń wymaganych przepisami.

5)Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą Ordynacja podatkowa, w szczególności:

- roczne sporządzanie deklaracji podatkowej Pit 4R w ustawowym terminie,
- sporządzanie odpowiednich do dokonywanych wypłat deklaracji podatkowych w ustawowych terminach - Pit 11, Pit 8B i inne,
- prowadzenie na bieżąco kart podatkowych pracowników własnych oraz pracowników obcych, jeżeli są zatrudnieni na umowę zlecenie,
- ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dokonywanie podziału na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne, przestrzeganie progów podatkowych oraz składanie rocznych zeznań podatkowych za pracowników na ich pisemne oświadczenie na odpowiednim druku Pit.

6) Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i wynagradzania pracowników w terminach i zakresach przez niego określonych.

7) Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie dokumentów.

8) Wydawanie pracownikom na ich prośbę zaświadczeń o uzyskanych przez nich dochodach we wskazanych okresach.

9) Sporządzanie informacji ogólnych dot. płac dla potrzeb Dyrektora.

10) Prowadzenie i ewidencja zawartych umów oraz zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

11) Prowadzenie rejestrów dochodów jednostki z tytułu prowadzenia działalności

12) Bieżące informowanie Dyrektora Ośrodka o stopniu realizacji przydzielonych zadań.

13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego

14) Śledzenie na bieżąco wydawanych aktów i przepisów prawnych w zakresach objętych niniejszym zakresem obowiązków oraz bieżące zastosowanie w zakresie wykonywanych czynności wszelkich zmian.

IX. Dział świadczeń

§ 13

Do zadań realizowanych przez Dział świadczeń należy :

1) Realizowanie, ewidencjonowanie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej .

2) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

3) Opracowywanie i realizacja przyznanych świadczeń - sporządzanie imiennych wykazów zasiłkobiorców , wg. tytułów realizowanych świadczeń- listy wypłat.

4) Prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń - karty wypłat wszystkich podopiecznych tutejszego Ośrodka .

5) Wystawianie kart dotyczących wypłaty zasiłków zwrotnych oraz umorzeń i odstąpień od roszczeń.

6) Prowadzenie rejestru spraw odnośnie pomocy rzeczowej .

7) Wystawianie dowodów wypłat do Banku w celu realizacji świadczeń.

8) Wydawanie zaświadczeń dotyczących udzielania pomocy .

9) Sporządzanie informacji dotyczących zgłoszeń do ZUS osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wynikających z decyzji, w terminie określonym przez przepisy prawne.

10) Naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej - comiesięczne sporządzanie listy świadczeniobiorców, podległych ubezpieczeniom wraz z kwotą stanowiącą podstawę naliczenia składek ZUS.

11) Rejestrowanie osób ubezpieczonych oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości i czasookresie opłacania składek.

12) Prowadzenie rozliczeń świadczeń ze szkołami, przedszkolami, itp. realizowanych w formie zakupu posiłków.

13) Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań na drukach i w terminie określonym przez przepisy prawne .

14) Sporządzanie miesięcznych informacji dotyczących kwot zaangażowania środków budżetowych w zakresie przyznanych świadczeń, wynikających z decyzji lub innych dokumentów.

15) Współpraca przy opracowywaniu planów finansowych Ośrodka i ich realizacji poprzez sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej oraz bieżącą analizę ich realizacji.

16) Prowadzenie kasy Ośrodka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wyszczególnionymi w instrukcji kasowej.

17) Opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do sprawnej obsługi kasowej:

- sporządzanie raportów kasowych,
- prowadzenie na bieżąco księgi druków ścisłego zarachowania: czeków gotówkowych i rozrachunkowych, kwitariuszy przychodowych i rozchodowych itp.

18) Należyte wykonywanie czynności w zakresie obsługi kasowej:

- pobieranie gotówki z Banku, zabezpieczenie jej oraz wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem, uzgadnianie na bieżąco salda kasowego (prowadzenie kontrolki stanu gotówki w kasie),
- sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów przychodowych i rozchodowych, stanowiących załącznik raportu kasowego,
- przestrzeganie ustalonej wysokości pogotowia kasowego,
- ścisłe przestrzeganie zabezpieczenia gotówki w kasie oraz zasad prawidłowego zabezpieczenia dokumentów,
- realizacja wypłat gotówki na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym formalno-rachunkowym oraz dowodów zatwierdzonych przez uprawnione osoby,
- dokonywanie wpłat na podstawie prawidłowo opracowanych dokumentów,
- przestrzeganie innych zasad prowadzenia gospodarki kasowej ujętych w instrukcji kasowej Ośrodka.

19) Opłacanie zobowiązań Ośrodka w placówkach na terenie jego działalności tj. sklepy, zakład energetyczny, apteki.

20) Wypłacanie zasiłków oraz doręczanie decyzji Dyrektora według list z przestrzeganiem zawartych w nich danych.

21) Wysyłanie i dostarczanie korespondencji.

22) Dopilnowanie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych przy przekazywaniu kasy w wyniku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej lub jej chwilowej nieobecności.

23) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, a także innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w celu zapewnienia terminowego, rzetelnego i efektywnego wykonania powierzonych obowiązków.

24) Rozliczanie delegacji służbowych.

25) Śledzenie na bieżąco wydawanych aktów i przepisów prawnych w zakresach objętych niniejszym zakresem obowiązków oraz bieżące zastosowanie w zakresie wykonywanych czynności wszelkich zmian.

26) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. przyznawania i udzielania pomocy dla kombatantów oraz innych osób będących ofiarami represji wojennej i okresu powojennego.

27) Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

28) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

X. Dział świadczeń rodzinnych

§ 14

Do zadań realizowanych przez Dział świadczeń rodzinnych należy:

1) Wydawanie formularzy wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

2) Określanie prawa do nabycia świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz udzielanie niezbędnych informacji w tym zakresie.

3) Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ich kontrola merytoryczna, formalno-rachunkowa, sprawdzanie prawidłowości wypełnionych dokumentów w tym: danych dotyczących osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, danych dzieci pozostających na utrzymaniu, weryfikacja załączonych zaświadczeń tj.

- zaświadczeń o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydanych przez właściwy Urząd Skarbowy,
- zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów,
- oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- innych zaświadczeń lub oświadczeń oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych m.in. dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, stwierdzającego przysposobienie dziecka lub ustalenie opiekuna prawnego dziecka, zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły, zaświadczeń z Urzędu Pracy, zaświadczeń pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia, itp. innych dokumentów mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych

4) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5) Sprawna obsługa systemu informatycznego stosowanego w zakresie świadczeń rodzinnych w tym: wprowadzanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sporządzanie listy wypłat świadczeń rodzinnych.

6) Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

7) Wystawianie dowodów wypłat do Banku w celu realizacji świadczeń rodzinnych.

8) Zapewnienie właściwej i stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

9) Zabezpieczenie niezbędnych druków, ich weryfikacja.

10) Wystawianie pisemnych wezwań w przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku w celu jego poprawienia lub wypełnienia, a także innych powiadomień w razie wątpliwości w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

11) Wystawianie zaświadczeń o wysokości i czasookresie otrzymywanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

12) Sporządzanie wszelkich informacji o realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

13) Sporządzanie sprawozdań o zadaniach zrealizowanych w ramach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

14) Wystawianie kart dotyczących wypłaty świadczeń nienależnie pobranych oraz umorzeń i odstąpień od roszczeń oraz ściąganie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

15) Podejmowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

16) Sporządzanie informacji dotyczących zgłoszeń do ZUS osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, wynikających z decyzji w terminie określonym przez przepisy prawne.

17) Naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - comiesięczne sporządzanie listy świadczeniobiorców podległych ubezpieczeniom wraz z kwotą stanowiącą podstawę naliczenia składek ZUS.

18) Rejestrowanie osób ubezpieczonych.

19) Wydawanie zaświadczeń o wysokości i czasookresie opłacania składek.

20) Sporządzanie miesięcznych informacji dotyczących kwot zaangażowania środków budżetowych w zakresie przyznanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z decyzji lub innych dokumentów.

21) Współpraca przy opracowywaniu planów finansowych Ośrodka i ich realizacji poprzez sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

22) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, a także innymi podmiotami w celu zapewnienia terminowego, rzetelnego i efektywnego wykonania powierzonych obowiązków.

23) Śledzenie na bieżąco wydawanych aktów i przepisów prawnych w zakresie otrzymanych obowiązków oraz bieżące zastosowanie wszelkich zmian w wykonywanych czynnościach.

24) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Gł. Księgowego.

XI. Dział pracy socjalnej

§ 15

1) Dział pracy socjalnej prowadzi działalność merytoryczną, a w szczególności:

- analizuje zjawiska i problemy z zakresu pomocy społecznej na wyznaczonym obszarze działania,
- określa, rozpoznaje i organizuje pomoc stosownie do indywidualnych potrzeb sytuacji osób i rodzin,
- realizuje opracowane plany pomocy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
- kontroluje efektywność podjętych działań w środowisku objętych pomocą,
- dokonuje ocen i analiz prowadzonych działań oraz opracowuje stosowną sprawozdawczość,
- prowadzi poradnictwo środowiskowe i udziela niezbędnych informacji o zakresie stosowanej pomocy,
- współdziała w zakresie prowadzonych spraw z komórkami organizacyjnymi na terenie Ośrodka i poza nim, tj. z innymi ośrodkami pomocy społecznej, organami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Sądem Rodzinnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze socjalno-opiekuńczym,
- występuje z wnioskami dotyczącymi usprawnień w zakresie zadań merytorycznych,
- organizuje i prowadzi działalność profilaktyczną zmierzającą do zapobiegania stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej - praca socjalna,
- wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora

2) Dział pracy socjalnej realizuje swoje zadania przez pracowników socjalnych. Każdy z nich ma wyznaczony teren – rejon opiekuńczy ujęty w zakresie czynności.Pracownik socjalny ma obowiązek na bieżąco śledzić wydawane akty i przepisy prawne w zakresach objętych niniejszym zakresem obowiązków oraz bieżącego zastosowania w zakresie wykonywanych czynności wszelkich zmian.

3) Dział pracy socjalnej uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności:

- prowadzi akcję promocyjną,
- rekrutuje uczestników,
- opracowuje kontrakty socjalne,
- monitoruje przebieg szkoleń,
- prowadzi bieżącą dokumentację,
- współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami poprzez wyodrębniony Zespół Projektowy.

XII. Stanowisko d/s osobowych i sekretariatu

§ 16

Stanowisko d/s osobowych i sekretariatu realizuje następujące zadania:

1) Obsługa kadrowa Ośrodka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Stosowanie przepisów prawa pracy oraz informowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach.

3) Nadzór nad dyscypliną i organizacją pracy.

4) Prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników i ich odpowiednie przechowywanie.

5) Opracowywanie planów urlopów i kontrola ich realizacji.

6) Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, szkoleniowych.

7) Ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych, nagród jednorazowych rocznych.

8) Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem i bilansowaniem czasu pracy pracowników Ośrodka.

9) Realizowanie zadań w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Ośrodka, w tym sprawowanie kontroli nad terminami badań okresowych, przygotowywanie skierowań pracowników na odpowiednie badania lekarskie.

10) Wykonywanie czynności formalnych i technicznych związanych ze zwalnianiem i zatrudnianiem pracowników, przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, angaży w związku ze zmianą wynagrodzeń.

11) Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań o stanie zatrudnienia jak również innych sprawozdań statystycznych zleconych do wykonania przez GUS i jednostki nadrzędne.

12) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Dyrektora Ośrodka.

13) Prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym:

- przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji przychodzącej z zewnątrz oraz korespondencji wewnętrznej do poszczególnych komórek organizacyjnych,
- prowadzenie rejestru korespondencji,
- przyjmowanie i wysyłanie faksów,
- zapewnienie łączności telefonicznej.

14) Nadzór nad terminowością prowadzonych spraw.

15) Prowadzenie rejestrów: skarg i wniosków, wyjść pracowniczych w godzinach służbowych, rejestru zarządzeń Dyrektora Ośrodka, rejestru wystawionych druków „polecenie wyjazdu służbowego”, rejestru wystawionych pełnomocnictw i upoważnień, rejestru klientów zgłaszających się do Ośrodka celem ubiegania się o pomoc.

16) Prowadzenie ewidencji pieczątek używanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie

17) Obsługa sekretariatu Ośrodka.

18) Obsługa interesantów zgłaszających się osobiście i telefonicznie do Dyrektora, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

19) Organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego i środków czystości, przyjmowanie zapotrzebowania.

20) Rozdzielnictwo materiałów biurowych, środków organizacyjno-technicznych,

21) Prenumerata czasopism.

22) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, kwalifikowanie i sprawdzanie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

23) Przygotowywanie comiesięcznych zleceń na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka na podstawie wydanych decyzji.

24) Śledzenie na bieżąco wydawanych aktów i przepisów prawnych w zakresach objętych niniejszym zakresem obowiązków oraz bieżące zastosowanie w zakresie wykonywanych czynności wszelkich zmian.

25) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

XIII. Stanowisko d/s obsługi prawnej

§ 17

1. Na stanowisku d/s obsługi prawnej realizowane są następujące zadania :

1)Świadczenie pomocy prawnej Dyrektorowi Ośrodka oraz pozostałym pracownikom.

2)Opracowywanie opinii prawnych, dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa,

3) Opiniowanie projektów umów i porozumień, dotyczących działalności Ośrodka,

4) Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, itp.), dotyczących działalności Ośrodka,

5) Informowanie Dyrektora Ośrodka o nowych przepisach prawnych lub zmianach przepisów, dotyczących działalności Ośrodka,

6)Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach dot. Ośrodka .

7)Wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej.

Zakres zadań radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj.Dz.U. Nr 123 z 2002r., poz.1059 z późń. zmianami).

XIV. Administrator

§ 18

Do zadań realizowanych przez Administratora należy:

1) Administrowanie siecią komputerową,

2) Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,

3) Nadzorowanie prawidłowości tworzenia kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii,

4) Zarządzanie stroną internetową i administracją kontami pocztowymi,

5) Okresowe kontrolowanie działania sieci za pomocą odpowiednich narzędzi programistycznych,

6) Sporządzanie kopii zapasowych danych,

7) Regularne sprawdzanie systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci,

8) Sprawowanie nadzoru (w zakresie oprogramowania) poszczególnych stanowisk komputerowych,

9) Ustalanie i przekazywanie Dyrektorowi problemów jakościowych, proponowanie i nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

10) Przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówienia na realizację dostaw sprzętu i oprogramowania,

11) Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Ośrodku,

12) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

XV. Pomoc administracyjna

§ 19

1. Na stanowisku pomocy administracyjnej realizowane są następujące zadania:

1) Doraźne wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy, pod kierownictwem i nadzorem Dyrektora Ośrodka,

2) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Dyrektora Ośrodka,

3) Pomoc przy prowadzeniu kancelarii ogólnej, w tym:

- przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji przychodzącej z zewnątrz oraz korespondencji wewnętrznej do poszczególnych komórek organizacyjnych,
- prowadzenie rejestru korespondencji,
- przyjmowanie i wysyłanie faksów,
- zapewnienie łączności telefonicznej.

4) Prowadzenie rejestrów: skarg i wniosków, wyjść pracowniczych w godzinach służbowych, rejestru zarządzeń Dyrektora Ośrodka rejestru wystawionych druków „polecenie wyjazdu służbowego”, rejestru klientów zgłaszających się do Ośrodka celem ubiegania się o pomoc,

5) Prowadzenie ewidencji pieczątek używanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie,

6) Obsługa sekretariatu Ośrodka.

7) Obsługa interesantów zgłaszających się osobiście i telefonicznie do Dyrektora, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,

8) Rozdzielnictwo materiałów biurowych, środków organizacyjno-technicznych.

9) Prenumerata czasopism,

10) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora

XVI. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

§ 20

1. Dostęp do dokumentów zawierających informacje niejawne mają wyłącznie pracownicy posiadający poświadczenie bezpieczeństwa. Dostęp do pozostałych dokumentów zawierających dane osobowe mają wyłącznie pracownicy posiadający pisemne upoważnienie Dyrektora.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których przechowywane są informacje niejawne i dane osobowe zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad pracownikami upoważnionymi do dostępu do tych informacji i danych.

3. Administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Wykaz pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe, stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20.02.2007 r.

5. Pomieszczenia i sprzęty w których są przechowywane dokumenty zawierające dane osobowe, są zamykane na klucz.

6. Osoby nieupoważnione mogą przebywać w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 4, wyłączne w obecności osób upoważnionych, wymienionych w ust. 1.

7. Ostatni pracownik opuszczający pomieszczenie, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek skontrolowania, czy nie pozostały w nim niezabezpieczone dokumenty zawierające informacje niejawne lub inne dane osobowe.

8. Pracownik otwierający pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, w razie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń, niezwłocznie zawiadamia Dyrektora.

XVII. Postanowienia końcowe.

§ 21

Szczegółowe zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych określają indywidualne zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

§ 22

1. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązują wszystkie komórki organizacyjne.

2. Regulamin Organizacyjny wraz z innymi dokumentami dot. działalności organizacyjnej jest przechowywany w pomieszczeniu Dyrektora Ośrodka i udostępniony podległym pracownikom.

§ 23

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.

 

 

 

Statut

UCHWAŁA NR XXVII/190/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 25 kwietnia 2012 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc: Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie, Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 kwietnia 2007r.,Uchwała Nr XXVII/195/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 września 2008r., Uchwała Nr XXXVIII/293/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 7 sierpnia 2009r., Uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
Andrzej Florczak

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

 

 

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE


I.Postanowienia ogólne

§1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§2. Ośrodek ma siedzibę w Głownie, przy ul. Ludwika Norblina 1.

§3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Głowna.

§4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i innych zadań własnych, wymienionych w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, wymienionych w art. 18 w/w ustawy.

§5. Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez Gminę.

§6. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

§7. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Głowna.

II. Cele Ośrodka

§8. Ośrodek działa w celu:

1. zwalczania ubóstwa i patologii społecznej,
2. zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
3. umacniania rodziny,
4. usamodzielniania i integracji ze środowiskiem osób i rodzin.

§9. Realizacja celów Ośrodka służy ochronie poziomu życia osób i rodzin i ich bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§10. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora.

§11. Dyrektor zarządza Ośrodkiem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, reprezentuje go na zewnątrz w zakresie wynikającym z udzielanych przez Burmistrza Głowna pełnomocnictw i upoważnień.

§12. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§13. Burmistrz Głowna jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§14. Wszelkie decyzje w sprawach majątkowych włącznie z dysponowaniem środkami pieniężnymi podejmuje Dyrektor Ośrodka.

§15. Główny Księgowy może samodzielnie wykonywać dyspozycje środkami pieniężnymi.

§16. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, z upoważnienia Burmistrza Głowna.

§17. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w innych indywidualnych sprawach oraz wykonuje inne czynności, z upoważnienia Burmistrza Głowna, wydanego na podstawie obowiązujących przepisów.

§18. Upoważnienie, o którym mowa w § 16 i 17, może dotyczyć także innego pracownika Ośrodka.

IV. Mienie i gospodarka finansowa

§19. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zapewniający zgodność dochodów i wydatków z uchwałą budżetową.

§20. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa oraz budżetu Gminy Miasta Głowna.

V. Nadzór i kontrola

§21. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Głowna.

§22. Nadzór merytoryczny nad jakością działania Ośrodka sprawuje Wojewoda Łódzki.

VI. Przepis końcowy

§23. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Jesteś tutaj: Strona domowa Dokumenty organizacyjne