MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Okres świadczeniowy 2015/2016

Okres świadczeniowy 2015/2016

Nowy okres świadczeniowy 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane na nowy okres świadczeniowy od dnia 1 sierpnia 2015 roku.

Wnioski wydawane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie (pok. 29 i 30) od dnia 22 lipca 2015 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej;

 • zawarła związek małżeński;

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu osobistego;

 • akt urodzenia dziecka;

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego (do Funduszu Alimentacyjnego) albo oświadczenia o dochodzie członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o kontynuacji nauki;

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności);

 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) albo nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty;

 • zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające wypłatę świadczeń) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca).

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30