MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

 • zasiłek pielęgnacyjny,

 • specjalny zasiłek opiekuńczy,

 • świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie, która ukończyła 75 rok życia

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

 • kserokopia dowodu osobistego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopie świadectw pracy (w przypadku braku na świadectwie pracy informacji zawierających okresy nieskładkowe – zaświadczenie zawierające te dane),

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna i pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

 • akty urodzenia dzieci (w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych),

 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresie odbywania służby wojskowej (dotyczy mężczyzny),

 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie,

 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie,

Świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od 1 stycznia 2016 r wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1300 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty :

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopie świadectw pracy (w przypadku braku na świadectwie pracy informacji zawierających okresy nieskładkowe – zaświadczenie zawierające te dane),

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna i pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

 • akty urodzenia dzieci (w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych),

 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresie odbywania służby wojskowej (dotyczy mężczyzny).

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały).

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30